NJË DITË ME TË DASHURIN TËND MUHAMEDIN

0
2524

NJË DITË ME TË DASHURIN TËND MUHAMEDIN
(paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të)

Titulli original:
“JEVMUN ME’A HABIJBEK SAL-LALLAHU ALEJHI UE SEL-LEM”

Autor: Ejmen bin Abdul Aziz Ebanemij
Recensoi: Dr. Abdul Kerim bin Abdulah el Hudejri
Përktheu dhe përshtati: Rashit Zylfiu
Redaktor fetar: Dr. Sedat Islami
Korrektor letrar: Mr. Arjan Koçi

Ballina dhe radhitja kompjuterike:
Avni G. Gashi

Tirazhi:
3000
Botimi i parë
Gusht, 2014

Shkarko librin:10 Sfidat e jetes