Libri: VIRUSI CORONA KËSHILLA DHE MËSIME

0
2546

Libri: VIRUSI CORONA KËSHILLA DHE MËSIME
Autor: Ejmen SHABAN
Përktheu: RASHIT ZYLFIU

Autor: Ejmen SHABAN
Përktheu: Rashit ZYLFIU
Titulli: VIRUSI CORONA KËSHILLA DHE MËSIME
Recensent: Dr. Sedat ISLAMI
Redaktor gjuhësor: Arjan KOÇI
Ballina & radhitja kompjuterike: Avni G. GASHI
Boton: www.rashitzylfiu.com
Tirazhi: 1000
Botimi i parë: Prill, 2020 /1441h

VIRUSI CORONA (SËMUNDJA COVID-19)