KUSH JAM UNE ? -(Who I am ?)

0
5092

Kush jam unë?!
Erdha por askush s’më pyeti pse erdha. A jam unë ai zëri që qaja e të tjerët qeshnin rreth meje, më donin por arsyen nuk e dija? A jam unë ai që fillova të ecja por nuk ecja drejt, fillova të flisja por nuk flisja mirë, fillova të shkruaja me laps sepse mund të gaboja, por vërtet gabimet nuk i lashë? Fillova të njihja shumë njerëz, edhe pse nuk e mësova se kush ishin, sepse edhe për veten vonë e kuptova se kush jam?
A jam unë i përkëdheluri i nënës, nxënësi me plot pesa në ditar, gjimnazisti me plot lëvdata, hasreti i familjes? A jam unë ai që dukem bukur, me veshje, shtëpi, shoqëri, familje, para, vetura, biznes, karrierë, post? A jam unë?!

Kush jam unë?
Qenie logjike që ndryshoj nga të tjerët, sepse unë jam unë. Hije në errësirën e heshtur apo errësirë e heshtur nën hije, vetmi e shoqëruar apo i shoqëruar në vetmi, lot që sjell dhembje apo dhembje që sjell lot, heshtje në zhurmë apo zhurmë në heshtje, mërzi pa arsye apo arsye e mërzitshme, hidhërim pa nevojë apo nevojë të hidhërohem. A jam dritë në errësirë apo i errësuar në dritë?
Njihe veten para se të njohin të tjerët.
Ta njohësh veten do të thotë shumë.
Të hapësh një faqe të re në jetën tënde drejt ndryshimit, drejt rrugës së Zotit me Allahun dhe për Allahun. Të kërkosh të lindësh përsëri larg nga çdo e kaluar e cila ka sjellë vetëm vuajte nuk ka mundësi derisa të pyetesh veten ‘kush jam unë?’. Kur fillova të pyes veten ‘kush jam unë?’, kuptova se unë ekzistoj. Por, nga erdha, pse erdha dhe ku do të shkoj? Të jetoj apo të di pse jetoj?
Nuk ekzistova fare, pastaj isha “asgjë”, pastaj u bëra unë.
Ekzistoj në këtë jetë që ta madhëroj Zotin tim, e më pas do të kthehem tek Ai, ku do të shpaloset se kush isha në të vërtetë unë!
Unë jam unë! Askush nuk ishte para meje dhe as që do të jetë ndonjëherë unë!

Unë jam historia, unë. Kam fillimin por edhe fundin, e mes tyre jam unë.
Por a jam numër në këtë tokë apo jam njeri që më krijoi Zoti në formën më të përsosur?
Zoti thotë: “Vërtet, Ne e krijuam njeriun në formën më të bukur.” (Tin: 4)
I dashuri ynë me gjithë prestigjin dhe pozitën e tij, nuk e harronte njerëzoren e tij: “Kush jam unë?”- u thoshte. “Unë jam njeri sikur ju.”
Kujdes! Fjala ‘unë’ mallkoi djallin, fundosi Faraonin dhe përmbyti Hamanin e Karunin.
Zot, mos më lejo të harroj se kush jam unë!

______________________________________

Who I am ?
I came but no one asked me why I did come. Am I the voice that cried and the others laughed with me, they loved me but I didn’t know the reason? Am I one who started walking but my walking was not right, I started to speak but I did not speak well, I started writing with pencil in order to avoing misatkes, but I did mistakes yet. I started to know a lot of people even though I did not who they were, since even for myself I understood too late who I am?
Am I to my mother’s caressing, a pupil with the whole the highest grades at school, the best gymnasist with many awards, the only child in the family? Am the one who looks a nicely, with beautiful clothing, an entertaining home, wonderful friendship, big salary, a comfortable car, buissiness , a great career, a good position? Am I ?!

Who I am ?
A logical being who differ from the others because, I am myself ! Shadow in the darkness of silence or obscurity of the silent shadow, only accompanied or followed in oneness , tear that brings pain or pain that bring tears, silence in nosie or noise in silence, sadness without reason or reasonable sadness, unnesessarily boring or need to grieve for something. blackness without cause or reason boring, grief unnecessarily or need to grieve. Am I light in dark or darkness to light?
Know yourself before the others know you.
Knowing yourself means a lot .
Opening a new page in your life toward the change, toward the God’s almighty path and only for Allah. Wanting to be born again from any past that has brought only suffering there in no possibility until you ask yourself ‘ who I am ?’. The time when I began to wonder myself ‘ who I am?’ , then I realized that I exist. But where did I come from, why I did come from and where I will go? To live or to learn how to live?
I did not exist at all, then I was ‘’nothing’’, afte than I am. I came to this world to glory my God, and then return to Him, when there will be unfold who I was actually !
I am myself ! No one was before me and there will be none after me!

I am my history, there is the starting and the ending as well, I am in the middle.
But am I just a number in this earth or a creation created from the Allah almighty in perfect form?
God almighty says:“Indeed, We created the human being in best form.’’ (Tin: 4)
Our dear with all his prestige and position never forgot his humanity “Who am I?” – He said. “I am a man like you.”
Attention ! The word ‘I’ cursed devil, sank and drowned Pharaoh and Haman and Korah.
God , do not let me forget who I am!