POZITA E SUNETIT NË ISLAM

0
2471

POZITA E SUNETIT NË ISLAM

Titulli në origjinal:
“MEKANETU SUNEH FIL ISLAM”

Autori:
Dr. Salih bin Feuzan el Feuzan
(Anëtar i Komisionit të Përhershëm për Fetva dhe anëtar i Departamentit të Dijetarëve të Mëdhenj në Arabinë Saudite, Riad)

Përktheu nga origjinali:
Rashit R. Zylfiu

Redaktorfetar:
Alaudin Abazi

Korrektor letrar:
Arjan Koçi

Ballina:
Jeton Ibrahimi

Radhitja kompjuterike:
Avni G. Gashi

Boton: OJQ “Njëshmëria” Botime, Gjilan
Tirazhi: copë
Botimi i parë:
1433h /2012

I Dërguari, lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Kush jeton prej jush pas meje do të shohë mospajtime të shumta. Kapuni për Sunetin tim dhe të kalifëve të drejtë e udhëzues.
Kapuni për to me dhëmballë dhe kini kujdes prej gjërave të shpikura se çdo shpikje është bidat dhe çdo bidat është humbje.

Shkarko librin:10 Sfidat e jetes