Të ndryshuarit e së keqes me zemër

Transmetohet nga Ebij Seijd elhuderij se ka thënë: “Kam dëgjuar, Pejgamberin salallahu alejhi ue selem duke thënë: “Kush sheh nga ju...

5 Kategoritë e njerëzve në namaz sipas Ibn Kajimit

Kategoria e parë Kësaj kategorie i përkasin ata që janë mizorë ndaj vetvetes, të shkujdesur, që e lënë të mangët abdestin, kufijtë...

Me të vërtetë pas vështirësisë vjen lehtësimi

Falënderimi i qoftë Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. Paqja dhe lavdërimi qofshin mbi Pejgamberin tonë, Muhamedin sal-lallahu alejhu ue selem, familjen dhe...

1. A është ajeti i fundit i zbritur fjala e Allahut?

Desha ta di a është ajeti i fundit i zbritur fjala e Allahut: “Dhe ruajuni asaj dite që do të ktheheni tek...

Me te lexuarat

Trashëgimia e femrës ne Islam

0
Falënderimet i takojnë Allahut, që na udhëzoi ta kuptojmë Islamin dhe na sqaroi dispozitat në librin e Tij. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut...