Tri vështirësitë e planifikimit

0
949
 • MËSO DHE AVANCO (3)

 Tri vështirësitë e planifikimit

 • Emocionet.
  2. Pamundësia

  3. Mëdyshja.
 • Cila është zgjidhja?

  * Të përdorim emocionet dhe ndjenjat në kohën e duhur.
  * Të bëhemi më objektivë në vendimmarrje.
  * Të kemi kreativitet dhe të gjenerojmë alternativa.
  * Të dhurojmë të menduarit pozitiv, optimist.
  * Të njohim sfidat në çdo projekt.
  * Të menduarit gjithëpërfshirës dhe vendimi gjithëpërfshirës.