Shembulli më i keq – Shejh Salih Megamisi

0
720

Shembulli më i keq

Dhunti që  e gëzon besimtarin është  që Allahu  t’i dhuroj dituari që e qon drejtë mëshirës së Allahut dhe me këtë të punojë .

Ndërsa fatkeqësia më e madhe është që t’i epet dituria ta njohin njerëzit ta përhap këtë dituri ndërsa ai që e dëgjon të përfiton më shumë se ai që po e përhap. Ndërsa folësi nuk përfiton asgjë nga kjo dituri sepse nuk punon me te . Allahu na ruajt nga kjo gjendje kjo është nga fatkeqësia më të mëdha . Allahu Thotë :

“  Dhe lexoju atyre tregimin e atij që ia patëm dhënë dituritë Tona, ndërsa ai u zhvesh prej tyre dhe atëherë atë e shoqëroi shejtani dhe kështu ai u bë prej të humburve.

E sikur të donim Ne, do ta ngrenim lartë me atë (dituri), por ai nuk iu largua tokës (Dunjasë) dhe shkoi pas epshit të vet. Shembulli i tij është si ai i qenit, të cilin nëse e përzë ai e nxjerr gjuhën, po edhe nëse nuk e përzë, ai sërish e nxjerr gjuhën. Ky është shembulli i atyre që i konsideruan të rreme argumentet Tona. Ti rrëfe tregimet (umetit tënd) në mënyrë që ata të mendojnë.” [1]

Vëllezër, sado që të jetë vlerësim i dikujt ndaj tjetrit në aspektin e jashtëm qoftë për mirë apo keq kjo nuk qon peshë, sepse të fshehtën nuk e din pos Allahut .

 

[1] Al’araf 175-176

 

Përktheu: Rashit Zylfiu